آنچه از جلسه اول این ترم باید بدانید. (حتماً این صفحه را کامل بخوانید)

 • امتحان پایان ترم فقط 10 نمره از 20 نمره می باشد، عدم اطلاع و رعایت موارد زیر به منزله عدم حضور واقعی شما در کلاس و از دست دادن 10 نمره کلاسی در طول ترم می باشد که تا زمانی که امتحانات غیرحضوری باشد، با امتحان پایان ترم قابل جبران نیست.
 • با توجه به بخشنامه های دانشگاه، موارد زیر ممکن است تغییراتی داشته باشد و تکمیل شود که در  لذا در صورتی که در کلاس حضور ندارید (حتی برای چند دقیقه) حتماً به صورت دوره ای و مخصوصاً قبل از هر امتحان این صفحه را چک کنید.
 • با توجه به عدم ضبط کلاس و یا مشکل در ضبط کلاس توسط سامانه ها،  توصیه می شود تا با نرم افزارهایی مانند ocam نسبت به ضبط کلاس اقدام کنید.

 

بارم بندی درس های نظری:

دقت کنید تا زمانی که امتحانات غیرحضوری باشد، نمره هیچ قسمت با قسمت های دیگر قابل جبران نیست، بنابراین به همه قسمت ها اهمیت دهید.

 • امتحان پایان ترم: 10 نمره
 • حل مجدد و اصلاح امتحان پایان ترم: 4 نمره
 • کوییز یا امتحان میان ترم و حل مجدد و اصلاح آن: 6 نمره (50 درصد نمره برای کوییز و 50 درصد نمره برای حل مجدد و اصلاح)

کوییز یا امتحان میان ترم، حداقل یک جلسه قبل اعلام می شود. نمره آن قبل امتحان پایان ترم اعلام می شود تا براساس آن بتوانید برای شرکت در امتحان تصمیم بگیرید.

در کوییز یا امتحان، مشخص شود که سوالی با یکدیگر تقلب کرده اید، نمره آن سوال صفر می گردد، اما حل مجدد و نمره تصحیح آن سوال را می توانید بگیرید. در صورت اعتراض، تقلب به کمیته انظباطی ارسال می گردد که در پایین همین صفحه، جریمه های ممکن ذکر شده است.

کسانی که در کوییز برگه سفید ارسال کنند، در صورتی که بعداً جواب کاملاً درست را به شیوه زیر ارسال کنند، نمره حل مجدد آن را کامل می گیرند.

 

هدف از حل مجدد و اصلاح امتحان و کوییز:
برای دانشجو:
 • جایگزینی برای تمرین است.
 • به اشتباهات خود را پی می برید و درست آن را یاد بگیرید.
 • در صورت حل درست نشان می دهید که وقت امتحان برای شما کم بود.
 • آخرین کمک ممکن به نمره شما خواهد بود.
 • تنها نمره ای هست که بعد از امتحان می توانید کسب کنید.
 • برای دانشجویانی که نمره نزدیک به پاس شدن دارند، استاد بر اساس آن می تواند تصمیم بگیرد.
برای استاد:

هر دانشجو برای هر سوال در یکی از وارد زیر قرار می گیرد و استاد می تواند بر اساس آن برای ارفاق یا نمودار بردن نمره تصمیم بگیرد:

 1. در صورتی که موفق به حل و پیدا کردن جواب درست سوال در امتحان و تایید درست بودن آن در حل مجدد شده اید، به این مفهوم است که آن مبحث را به خوبی یاد گرفته اید.
 2. در صورتی که سوالی را در امتحان حل نکرده اید و یا اشتباه حل کرده اید ولی در زمان حل مجدد به اشتباهات خود پی برده اید و جواب درست و دقیق را پیدا کرده اید، به این مفهوم است که مشکل شما بیشتر مربوط به وقت امتحان بوده و یا در صورت بلد نبودن یک مبحث، توانایی یادگیری آن در زمان تعیین شده را دارید.
 3. در صورتی که سوالی را در امتحان حل نکرده اید و یا اشتباه حل کرده اید و موفق به حل و پیدا کردن جواب درست و اشتباهات خود درحل مجدد نشده اید، به این مفهوم است که موضوع وقت امتحان نبوده و شما آن مبحث را بلد نیستید و حتی نتوانستید با معلوم بودن مبحث و در دسترس بودن زمان، کتاب، جزوه، اینترنت، دیگران و … یاد بگیرید و حل کنید.
 4. در صورتی که سوالی را اعلام می کنید که حل آن درست است و نمره کامل به خود می دهید، در حالی که کاملاً و یا قسمت عمده آن غلط است، به این مفهوم است که نه تنها راه حل درست را بلد نیستید بلکه به اشتباهی که یاد گرفتید اطمینان دارید و حاضر به تحقیق در این مورد نیستید، که این خطرناکترین ذهنیت یک مهندس می تواند باشد که منجر به فاجعه های مهندسی و انسانی و مالی می شود.

 

نکات مهم حل مجدد امتحان یا کوییز:
 • برای امتحان پایان ترم حداکثر 4 روز بعد از امتحان پایان ترم وقت دارید. برای کوییزها و میان ترم حداکثر 6 روز بعد از کوییز و میان ترم وقت دارید.
 • رعایت اصول ارسال هم برای پاسخنامه و هم برای حل مجدد (رعایت نام گذاری فایل، کشیدن جدول مشخصات بالای تمام صفحات و امضاء پایین تمام صفحات مطابق فرم نمونه که در پایین همین صفحه قرار گرفته است، بالا بودن کیفیت فایل PDF ارسالی، جهت صفحات در فایل PDF اشتباه نباشد.
 • فقط حل مجددهایی که از طریق فرم گوگل ارسال شده، بررسی می شود.
 • نمره دهی برگه کوییزها از 4 نمره باید باشد، مگر در خود کوییز غیر از این گفته شده باشد. در صورت عدم رعایت اصول ارسال 1 نمره از نمره خود کم کنید.
 • نمره دهی برگه امتحان پایان ترم از 10 نمره می باشد، نمره هر سوال در برگه سوال به صورت دقیق مشخص شده است.

 

نحوه انجام دقیق حل مجدد:
 • ابتدا سوالات را دوباره حل کرده و جواب درست سوالات را پیدا کنید و کنار خود قرار دهید.
 • حال برگه پاسخنامه خود بیاورید و کلیه موارد پایین را فقط با خودکار قرمز یا رنگ روشنی که در پاسخنامه استفاده نشده است، انجام دهید.
 • هر پاسخی که درست است، با خودکار قرمز تیک بزنید و نمره کامل را به خود بدهید.
 • هر پاسخی که قسمتی از پاسخ اشتباه هست، با خودکار قرمزدر همان برگه پاسخنامه برروی قسمت غلط، خط کشیده و درست آن را با بنویسید و نمره قسمت درست را به خود بدهید.
 • هر پاسخی که به کلی غلط است و یا اصلاً ننوشته بودید، با خودکار قرمز روی جواب و یا جای خالی، کاملاً خط کشیده و نمره صفر به خود بدهید و جواب درست را با خودکار قرمز در برگه ی دیگری بنویسید.
 • سپس برگه هایی که با خودکار قرمز نوشتید را اسکن رنگی و PDF کنید (رنگ قرمز در فایل معلوم باشد) و فقط از طریق فرم گوگل ارسال نمایید (طبق راهنما).

 

بارم بندی حل مجدد (فقط جهت اطلاع):

حل مجدد سوالات امتحانی و پیدا کردن جواب صحیح (50 درصد نمره حل مجدد و اصلاح امتحان)

پیدا کردن اشتباهات برگه امتحانی خود و نوشتن درست آن (25 درصد نمره حل مجدد و اصلاح امتحان)

نمره دهی به برگه امتحانی خود و رعایت اصول ارسال (25 درصد نمره حل مجدد و اصلاح امتحان)

 

بارم بندی درس های نظری-عملی:

دقت کنید تا زمانی که امتحانات غیرحضوری باشد، نمره هیچ قسمت با قسمت های دیگر قابل جبران نیست، بنابراین به همه قسمت ها اهمیت دهید.

 • امتحان پایان ترم: 10 نمره
 • تمرینات در کلاس: 5 نمره (هر جلسه حل تمرین با نرم افزار مربوط به درس 0.5 نمره دارد.)
 • تمرینات در منزل: 5 نمره

تمریناتی که بعد از تاریخ تعیین شده، ارسال شوند، نمره ای به آن تعلق نمی یابد. (فقط کسانی که کرونا گرفته اند یا در بیمارستان بستری شده اند، با ارائه گواهی معتبر به زمان ارسال تمرینات آنها افزوده می شود.)

نمره تمرینات قبل امتحان پایان ترم اعلام می شود تا براساس آن بتوانید برای شرکت در امتحان تصمیم بگیرید.

 

راهنمای فایل ارسالی:

عدم رعایت اصول ارسال (رعایت نام گذاری فایل، کشیدن و پر کردن جدول بالای برگه پاسخنامه، امضای پایین پاسخنامه، کیفیت فایل pdf ارسالی) می تواند باعت کاهش نمره شود.

 • کوییز و امتحان باید در فرم های زیر پاسخ داده شوند و سپس اسکن گرفته شوند. شما می توانید فرم های زیر را پرینت کنید یا عیناً آن را روی برگه A4 بکشید.

      فرم برای کوییز و امتحان

      فرم برای حل تمرین

 • جدول بالای فرم و امضای پایین صفحه، باید در تمام صفحات ارسالی باشد.
 • فقط یک فایل می توانید بارگزاری کنید.
 • فایلی مورد قبول برای ارسال، فقط یک فایل pdf (برای کوییز و امتحان) یا یک فایل zip (برای تمرینات) که نام آن فقط شماره دانشجویی (اعداد انگلیسی) باشد، به عنوان مثال 39910203040
 • PDF که ارسال می کنید، حتماً باید بر روی تمام صفحات نام و نام خانوادگی – شماره دانشجویی – روز و ساعت کلاس و … را مطابق فرمی که در بالا گذاشته شده، داشته باشد و پایین تمام صفحات هم امضای شما را مطابق فرمی که در بالا گذاشته شده، داشته باشد.
 • پیشنهاد می شود در صورت استفاده از گوشی با استفاده از برنامه های اسکنر مانند office lens و  … ، و انتخاب حالت WhiteBoard کناره های اضافی عکس بریده شده و صاف و واضح شود و همه عکس ها با هم به یک PDF تبدیل شود، با این کار از حجم فایل کاسته شده و زمان بارگزاری بسیار کاهش می یابد. نحوه کار با Microsoft office lens
 • همچنین از سایت های آنلاین مثل jpg2pdf.com برای PDF کردن فایل های خود استفاده کنید. دقت کنید در این روش زمان بارگذاری فایل عکس های شما به سایت و زمان دانلود PDF تولید شده را باید در نظر بگیرید.
 • در صورت خوانا نبودن، نمره ای به آن تعلق نمی گیرد، بنابراین قبل از ارسال PDF خود را چک نمایید.
 • رعایت کردن هر چه بهتر این موارد می تواند تاثیر مثبت در نمره نهایی شما داشته باشد.

 

نحوه ارسال از طریق فرم های گوگل:

در این روش حتما باید Gmail داشته باشید. (راهنمای ایجاد حساب Gmail) بهتر است از قبل جیمیل بر روی دستگاه تعریف  و sync is on باشد و vpn خاموش باشد تا زمان پر کردن فرم گوگل، شما را با ربات اشتباه نگیرد.

این روش دو مزیت دارد: یکی اینکه دقیقاً بعد ارسال توسط شما، تاییدیه دریافت به جیمیل شما ارسال می شود و دیگر اینکه احتمال اشتباه در آن بسیار کم است.

مراحل ارسال:

 1. در بازه زمانی تعیین شده، روی لینکی که در کلاس (برای کوییز) و یا در سایت پایین صفحه درس مربوطه (برای تمرینات و حل مجدد) قرار داده شده، کلیک کنید.
 2. گزینه های فرم را پر کنید.
 3. فایل را بارگذاری کنید. یک فایل pdf (برای کوییز و امتحان) یا یک فایل zip (برای تمرینات) که نام آن فقط شماره دانشجویی (اعداد انگلیسی) باشد، به عنوان مثال 39910203040
 4. دکمه submit را بزنید.

لینک و دکمه submit بعد از زمان تعیین شده غیرفعال شده و دیگر امکان ارسال ندارد، بنابراین به زمان دقت کنید.

مواردی که می توانید مطمئن باشید که پاسخ شما از طریق فرم گوگل ارسال شده و بدست استاد رسیده است:

 1. در پایان بعد از ارسال موفق پیغام “با سپاس. پاسخ شما دریافت شد، ایمیل خود را چک کنید.” را مشاهده می کنید.
 2. به ایمیل شما (معمولاً در قسمت update)، رسید دریافت پاسخ از طرف گوگل ارسال می شود.
 3. در صورتی در زمان مجاز دوباره بر روی لینک کلیک کنید، به شما اطلاع می دهد که قبلاً پر کرده اید.

هر یک از موارد بالا به تنهایی به معنای دریافت پاسخ شما می باشد.

در صورتی که در ارسال کوییز یا میان ترم از طریق فرم مشکلی پیش آمد، از کل صفحه به همراه خطای داده شده، اسکرین شات گرفته و پاسخنامه را همراه خطا و توضیحات هم به ایمیل ارسال کنید وهمچنین، خطا و توضیحات را به همراه حل مجدد ارسال کنید. در صورتی که مشکل از فرم گوگل باشد، برگه شما تصحیح می شود ولی در صورتی که خطا ناشی از اشتباه شما باشد، برگه شما معادل برگه سفید در نظر گرفته می شود تا بتوانید نمره حل مجدد را دریافت کنید.

 

نحوه ارسال از طریق ایمیل: (فقط برای امتحان پایان ترم مورد قبول است.)

از این روش فقط برای امتحان پایان ترم (نه حل مجدد آن) می توان استفاده کرد، هیچگونه تاییدیه دریافت نمی کنید و احتمال اشتباه در نحوه ارسال زیاد می باشد و در صورت نرسیدن ایمیل یا عدم رعایت موارد پایین، هیچ راه جبرانی ندارد. بنابراین مسئولیت چک کردن نحوه ارسال، زمان ارسال و … به عهده شما می باشد بنابراین توصیه می شود از این روش ارسال نشود. (توصیه می شود که امتحان پایان ترم نیز از طریق فرم گوگل ارسال شود.)

ارسال به: ma.besta.ir@gmail.com

برای ارسال از طریق ایمیل موارد زیر حتماً باید رعایت شود:

 1. برای تایپ در ایمیل، از کیبورد فارسی استفاده کنید.
 2. در قسمت موضوع ایمیل: امحان پایان ترم + نام درس مثال: امتحان پایان ترم برنامه نویسی کامپیوتر
 3. در متن ایمیل، موارد زیر را می نویسید:
  • نام و نام خانوادگی (کامل)
  • شماره دانشجویی بر اساس سامانه آموزشیار
  • روز و ساعت شروع کلاس طبق لیست انتخاب واحد
  • نام دانشگاه
  • رشته تحصیلی
  • شماره واتس آپ (اختیاری)
 4. فایلی که باید ارسال کنید، را حتماً فقط Attach کنید. یک فایل pdf طبق راهنمای فایل ارسالی در بالا (خیلی خیلی مهم: حتماً باید نام آن فقط شماره دانشجویی (اعداد انگلیسی) باشد، به عنوان مثال 39910203040)

مواردی که می توانید مطمئن باشید که پاسخ شما از طریق ایمیل ارسال شده و بدست استاد رسیده است: متاسفانه هیچ راه مطمئنی وجود ندارد، لذا توصیه می شود از طریق فرم گوگل ارسال کنید.

 

جزوات

 • جزوه هر جلسات در سایت، در قسمت توضیحات درس به رایگان قرار می گیرد.
 • برای توضیحات و مثال های بیشتر توصیه می شود، کتاب های معرفی شده را تهیه کنید.
 • غیر از جزوه جلسه اول، بقیه این جزوات فقط بر روی ویندوز قابل باز شدن می باشند.
 • برای جزوات حتماً باید برنامه Adobe Acrobat Reader DC را نصب داشته باشد. (ترجیحاً نسخه 32 بیتی)
 • برای فیلم های آموزشی حتماً باید برنامه K-Lite Codec Pack را برای windows media palyer نصب داشته باشد.
 • دقت کنید هیچگاه فایل را در پوشه یا زیرپوشه های که نام فارسی دارند، قرار ندهید.
 • قبل از باز کردن جزوه، تمام برنامه ها، مخصوصاً برنامه هایی که قابلیت گرفتن اسکرین شات را دارند ببندید.
 • چک کنید که فایل exe در قرنطینه آنتی ویروس قرار نگرفته باشد.

در صورتی که با رعایت موارد صفحه قبل، فایل جزوات باز نشد، مراحل زیر را اجرا کنید:

 • ابتدا ویندوز را restart کنید.
 • سپس بلافاصله کلیه برنامه های Adobe Acrobat Reader نصب شده روی کامپیوتر خود را Uninstall کنید.
 • آخرین ورژن برنامه Adobe Acrobat Reader DC  را دانلود و نصب کنید. (ترجیحاً نسخه 32 بیتی)
 • پوشه جزوه را از حالت zip خارج کنید.
 • فایل جزوه داخل آن را اجرا کنید.

در صورتی که موارد بالا را انجام داده و هنوز فایل باز نمی شود، در حالت safe mode ویندوز را بالا آورید و دوباره فایل را باز کنید. اگر در این حالت برنامه باز شد به این معنی است که یکی از برنامه هایی که بر روی کامپیوتر خود نصب کرده اید با این برنامه تداخل دارد و امکان اجرا همزمان آنها نمی باشد. با شناسایی آن برنامه و با بستن آن برنامه (حتی در پس زمینه ویندوز) مشکل برطرف می شود. در کل برنامه هایی که قابلیت عکس برداری یا فیلم برداری از صفحه نمایش را دارند با این برنامه تداخل دارند.

 

حضور و غیاب

با توجه به ویروس کرونا و مشکلات ارتباطی، حضور و غیاب انجام نمی گیرد و کسی حذف نمی گردد ولی حتماً لازم است که موارد زیر را انجام دهید:

 • فایل جزوه قرار گرفته در سایت را دانلود و در همان هفته مطالعه کنید تا از کلاس عقب نیافتید.
 • از قبل حداقل با یکی از دانشجویان، هماهنگ کنید تا فایل فیلم جلسه ای که نبوده اند را گرفته و در اختیار شما قرار داده و در همان هفته نگاه کنید.
 • حواستان به زمان برگزاری کوییزها و ارسال تمرینات باشد، که نمره آنها را از دست ندهید.
 • در درس هایی که واحد عملی دارند، حواستان به نمره تمرین در کلاس باشد، که از دست ندهید.

 

مراحل اعتراض و تغییر نمره

بعد از ثبت نمره، برای تغییر نمره در دانشگاه آزاد اسلامی مراحل زیر طی می شود:

 • اعتراض دانشجو به نمره
 • استاد باید در جواب به اعتراض یکی از گزینه های زیر را انتخاب کند:

   

 • همانطور که می بینید تمام گزینه مربوط به اشتباه استاد می باشد و گزینه ای که مثلا دانشجو به ایمیل اشتباه فرستاد و یا هر گزینه دیگری که مقصر استاد نباشد، ندارد و تمام موارد تغییر در پرونده استاد ثبت می گردد. بنابراین فقط در مواردی که یکی از گزینه ها باشد، تغییر می دهم. لذا می توانید با دانشگاه صحبت کرده، تا گزینه های مورد نظر شما برای تغییر نمره را اضافه کنند.
 • در صورت تغییر نمره توسط استاد برای تایید به کمیسیون آموزش ارسال می گردد.
 • کمیسیون آموزش بررسی می کند، که ممکن است تایید بشود یا نشود. چه تایید بشود یا نشود، در پرونده استاد، ثبت می گردد که یا واقعاً اشتباه کرده یا مشکوک به … می باشد و در آینده در ارتقاء او تاثیر بسیار زیاد می گذارد (اساتیدی که هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی نمی باشند، برایشان مهم نیست زیرا این ارتقاء فقط مخصوص اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.)، در صورتی که چند بار این کار تکرار شود استاد به کمیته انضباطی اساتید معرفی می گردد.

به دلایلی در بالا گفته شد نمرات به صورت قطعی ثبت می شود و فقط در مواردی که واقعاً اشتباهی از طرف اینجانب صورت گرفته باشد تغییر انجام می شود.

 

جریمه تقلب طبق آیین نامه انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی

جریمه تقلب با توجه به اینکه چندمین بار هست که توسط فرد موردنظر انجام می شود، می تواند یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد:

 • دادن نمره 0.25 (بیست و پنج صدم) در درس يا امتحان مربوط به تقلب (که در معدل ترم و کل حساب می شود و قابل حذف نیست.)
 • منع موقت از تحصيل به مدت يك تا چهار نيم‌سال
 • اخراج و محروميت دانشجو از دانشگاه محل تحصیل
 • اخراج و محروميت از تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي از ۱ تا ۵ سال
 • اخراج و محروميت از تحصيل در کلیه دانشگاه های ایران از ۱ تا ۵ سال

 

راه های ارتباطی

 • سرکلاس درس در طول ترم
 • از طریق پیامک تایپ شده در واتس آپ
 • ma.besta.ir@gmail.com
 • کانال تلگرام: @DrAghayi (کلیه اطلاع رسانی ها از این طریق انجام می شود.)