نحوه ارسال تمرین و امتحان و نمره دادن

آنچه از جلسه اول این ترم باید بدانید. (حتماً این صفحه را کامل بخوانید) امتحان پایان ترم فقط 10 نمره از 20 نمره می باشد، عدم اطلاع و رعایت موارد زیر به منزله عدم حضور واقعی شما در کلاس و از دست دادن 10 نمره کلاسی در طول ترم می باشد که تا زمانی که…