نحوه انجام و ارسال امتحان پایان ترم در صورت غیرحضوری بودن

راهنمای فایل ارسالی: عدم رعایت اصول ارسال (رعایت نام گذاری فایل، کشیدن و پر کردن جدول بالای برگه پاسخنامه، امضای پایین پاسخنامه، کیفیت فایل pdf ارسالی) می تواند باعت کاهش نمره شود. کوییز و امتحان باید در فرم زیر پاسخ داده شوند و سپس اسکن گرفته شوند. شما می توانید فرم زیر را پرینت کنید…